Co je NLP

Co je NLP

CO JE NLP?

Neurolingvisté programování je psychoterapetická metoda, která, jak napovídá její název, se opírá o tyto atributy:

 • neuro – označuje smyslové orgány, to, že svět vnímáme právě smysly;
 • lingvistické – označuje řeč a to, že vnímané a prožívané je organizováno, uchováno a předáno právě pomocí jazyka
 • programování – znamená opakující se vzorce vnímání, myšlení a cítění, naše vědomé i nevědomé plánování situace na základě jazykového zhodnocení vnímané situace.

NLP je poměrně mladá (vyvinutá v 70. letech 20. století) psychoterapeutická metoda, kterou vyvinul matematik, programátor a psycholog Richard Bandler a lingvista John Grinder. Autoři vycházeli především ze soustavných pozorování terapeutické práce Miltona Ericksona, Virginie Satirové a Friendricha Perlse.

Původně psychoterapeutický systém se později dostal i do Evropy a mimo psychoterapii je využíván i pro výcvik manažerů, obchodníků, konzultantů, tvůrců reklam a dalších profesionálů, kteří potřebují zdokonalit své komunikační schopnosti s lidmi, včetně vojáků a policistů.

Základ metody tkví v tom, že v naší mysli si vytváříme jakési vnitřní mapy (někdy též smyslové mapy, neuromapy), které předcházejí řeči (i vnitřní) a tedy i aktivitě s ní spojené. Zjednodušeně lze říci, že naše vjemy působí v této posloupnosti: smyslové vnímání – jazykové zpracování – naše chování.

Tyto vnitřní mapy mohou mít různý charakter související s tím, jaký typ vnímání převažuje resp. který smyslový kanál je právě dominantní, přičemž podle původní teorie může u člověka převažovat některý z těchto typů:

 • Spíše vizuální (obrazové vnímání). Tento člověk si pamatuje spíše obrazy, v knize si pamatuje pozici a tvar napsaných slov.
 • Spíše auditivní (vnímání zvuků, melodií), takový člověk např. dává přednost přednášce před četbou učebnice.
 • Nebo spíše kinestetický (někdy též procesuální či pocitový), který upřednostňuje prožívání v sobě, pamatuje si vlastní emoce, pocity a doteky.

Protože podoba vnitřní mapy definuje zpětně způsob vyjadřování, v případě vzájemné komunikace výrazně typově odlišných osob může docházet k nedorozuměním a potížím, které se právě neuropsychologická terapie snaží odstraňovat. Ke klasickým technikám NLP patří například tzv. přerámování, které spočívá v popsání situace jinými slovy, která jsou pro komunikačního partnera lépe zapamatovatelná, mají jasnější význam a nejsou ohrožující nebo urážlivá.

Je třeba zmínit i to, že NLP má i své odpůrce a kritiky, kteří nejčastěji poukazují na to, že termín měl zdůraznit zapojení smyslů při tvorbě řeči a neměl odkazovat na neurologii či neurovědy. Stejně tak programování mělo označovat sled procesů, nikoliv jakési „přeprogramování“ lidské psychiky. Terapie neurolingvistického programování jsou také často různě zjednodušovány a zkreslovány.

Podle výčtu úspěšných sportovců (pro které jsou NLP techniky využívany jako  psychická příprava) nebo guruů v oblasti komunikace, businessu nebo např. hypnózy si však o užitečnosti NLP metody může každý udělat vlastní obrázek.

Sportovci:

 • golfista Tiger Woods
 • tenisté Serena Williams, Andre Agassi,
 • z týmových sportů bývají zmiňováni L.A. Kings a některé kluby anglické Premier league – Manchester United a další.
 • k business guruům patří např. Anthony Robbins
 • k „self-help“ autorům např. Paul McKena

Aplikace metody v dnešní době

Jak jsem již naznačil výše, existuje celá řada variant a možností použití NLP závisejících také na hloubce, šířce a kvalitě využití metody. Principy využití NLP jako terapeutické metody nejsou jednoduché, ale obecně lze říci, že metodu používám k zefektivnění komunikace s klientem a rychlejší změně vnitřních programů. Využití pak vede ke zvýšení lidských schopností a dovedností, ke zvýšení flexibility a – v případě absolvování semináře o principech NLP – zlepšení vnitřní i vnější komunikace.